ROMA UYGARLIĞI

Roma Uygarlığı bugünkü İtalya’da Etrüskler tarafın­dan kurulmuştur. Uygarlığı oluşturan kavimler, Latin-ler'dir. Romalılar kurduklarıçok güçlü ve düzenli ordu­lara dayanarak kısa zamanda hızlı bir gelişme sağla­dılar. Kuzeyde Britanya'dan güneyde bugünkü Soma­li, doğuda Hazar'dan, batıda Portekiz'e kadar olan bölgeler İmparatorluğun egemenliğine alınmıştır.
· Roma siyasi tarihi sırayla krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerine ayrılır.
· Roma'da kölecilik yaygındı ve halk sınıflara ayrıl­mış olup en üst sınıf Patriciler'di. Bunlar Roma'nın yönetici zümresidir. Plepler ise orta sınıfı oluştururdu. Cumhuriyet Dönemi'nde Patrici-Plep mücadelesi önemli bir iç sorun haline gelmiştir.
· Kralın yanında ona işlerinde yardımcı olan bir Se­nato vardı. Cumhuriyet devrinde aynı görevi Kon­süller üstlenmiştir. Konsüller her yıl Senato tara­fından seçilirdi.
· Roma ile Kartacalılar arasında Batı Akdeniz ege­menliği için 100 yıldan fazla süren Pön Savaşla­rı Roma'nın galibiyeti ile bitmiştir. Kartaca Ro-ma'nın siyasi egemenliği altına girmiştir.
· Bu yüzyılda Roma egemenliğindeki Filistin top­raklarında Hristiyanlık ortaya çıktı. Önceleri bu di­ne karşı olan Roma yönetimi, 313 yılında Milano Fermanı ile Hristiyanlığı serbest bıraktı. Augus-tus döneminde ise Hristiyanlık Roma'nın resmi di­ni olmuştur.
· İmparatorluk 395'te ikiye ayrıldı. 476 yılında Batı Roma, 1453 yılında da Doğu Roma yıkıl­mıştır.

Özellikleri
· Roma'da Plep - Patrici mücadelesini bitirmek için hazırlanan 12 Levha Kanunları bugünkü Avrupa hukukunun temelini oluşturmuştur.
· İlkçağ'm en büyük köleci devletidir.
· Yunan ve Helen Uygarlığı'nı Avrupa'ya yaymıştır.
· Latin Alfabesi'ni meydana getirmiş güneş takvimi­ni Jülyen Takvimi olarak yeniden düzenlemişler­dir

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !